Co je pro školní zralost směrodatné ?
Co by měl předškolák před nástupem do školy zvládat ?
Jak napravit nedostatky v rozvoji dítěte ?

Vstup dítěte do základní školy představuje zásadní zlom v jeho životě. Dítě se ocitá před nárůstem nových požadavků a každé si pak přeje, aby bylo ve škole úspěšné a aby dělalo radost svým blízkým, na které je citově vázáno.

Pro posouzení školní zralosti jsou směrodatné především tyto oblasti:

Fyzická zralost a zdravotní stav
Dítě by mělo odpovídat růstem i fyzickými dispozicemi nárokům na věk šesti let. Například velmi malé, drobné děti bývají ohrožovány zvýšenou únavností. Chronická, často se opakující onemocnění oslabují organizmus dítěte a mohou ovlivnit i jeho školní úspěšnost.

Řeč a vyjadřovací schopnosti
Dítě v době nástupu do školy má slovní zásobu, kterou tvoří přibližně 2 500 slov. Mluví srozumitelně, v rozvitých větách, většinou správně gramaticky. Správná výslovnost je velmi důležitá, protože vada řeči ovlivňuje úroveň diktátů (píše tak, jak slyší ), opisů, čtení. Je schopno reprodukovat pohádku, povídku, zapamatovat si jednoduchou melodii.

Jemná motorika – manuální zručnost – grafomotorika
Pro budoucí psaní je důležité, aby ruka, kterou bude dítě psát, byla dostatečně připravená a uvolněná. Důležité je, aby byly uvolněné tzv. velké klouby ruky (rameno, loket ,zápěstí). Aby prvňáčky nebolela brzy ruka, aby písmo bylo upravené, aby stačili tempu práce, je potřeba, aby správně drželi psací náčiní (vytvoření tzv. špetky). Nezapomeňme na správné sezení u stolu: nohama se dítě dotýká země. Deska stolu by měla být tak vysoko, aby opřené ruce se stolem tvořily v lokti pravý úhel.

Hrubá motorika
…je vše, co souvisí s obratností a pohybem. Předškolák by měl mít osvojeny základní pohybové dovednosti : překonat určitou vzdálenost, přeskočit překážku, udržet rovnováhu, skákat po jedné noze, chytit a házet míč, skákat přes švihadlo, zvládnout jednoduchý rytmický pohyb a koordinaci ruce – nohy.

Zraková percepce – schopnost zrakového vnímání
Po narození dítě nejdříve vnímá světlo a tmu, později obrysy obličejů a dále se vnímání zpřesňuje k větší diferenciaci tvarů, což je důležité při nácviku čtení a psaní. Rozdíl mezi obrazci lišícími se tvarem pozná dítě až kolem věku čtyř let, později rozlišuje stejné tvary podle osy nahoře – dole. Nejobtížnější je rozlišování stejných tvarů zrcadlově. V souvislosti se zrakovým vnímáním souvisí i zraková paměť (rozpoznávání a uchovávání obrázků, později tvarů písmen). Zároveň je však potřeba, aby dítě umělo obrázek rozložit i na části – puzzle – mluvíme o zrakové analýze a syntéze.

Sluchová percepce – sluchové vnímání
Sluchové vnímání u dítěte začíná rozeznáváním a lokalizací zvuku, odkud přichází (ťukání, šustění, cinkání). Mezi čtvrtým a pátým rokem začíná dítě rozlišovat jednotlivá slova ve větě (říkadla, která řeč rytmizují, vytleskávání slabik). Kolem pátého roku začínají děti vnímat jednotlivé hlásky – určování počáteční a koncové hlásky ve slově. Určování pozice hlásky ve slově je důležitým předpokladem pro zvládání čtení a psaní.

Předčíselné představy
Před nástupem do školy by budoucí prvňáček měl umět při počítání prvků začlenit každý prvek pouze jednou a žádný nesmí vynechat (např. při počítání panenek, autíček, kostek, rohlíků v obchodě). Dále má osvojeno počítání do deseti až dvaceti, zná následnost čísel (v řadě čísel žádné nevynechá ani neopakuje). Ví, že na konci počítání řady prvků poslední číslo představuje celkový počet. Provádí jednoduché přiřazování a seskupování s předměty. Chápe pojmy první, uprostřed, větší, menší atd.

Sociální, pracovní a emocionální zralost
Dítě by mělo být připravené zvládnout zátěžové situace, mělo by se umět odpoutat od rodiny. Dítě již částečně zvládá své city a reakce bez křiku a pláče. Dodržuje základní pravidla společenského chování ( vykání dospělým, zdravení, děkování, poprosit). Nemělo by být příliš úzkostné a bojácné v kontaktu s vrstevníky a dospělými, což může negativně ovlivňovat navazování vztahů a zapojování do společné činnosti. Nesmíme zapomenout na samostatnost v sebeobsluze a na osvojené hygienické návyky (umí se samo obléknout, zapnout si knoflíky, zip, zavázat si tkaničky, umět stolovat, jíst příborem, udržovat si pořádek ve svých věcech). Mělo by umět splnit jednoduchý úkol, např. vyřídit vzkaz, samo si koupit a zaplatit např. dětský časopis, zmrzlinu, obstarat drobný nákup.

Orientace a vztahy v prostoru a čase
Orientuje se : nahoře – dole, před – za, orientace na vlastním těle, vpravo – vlevo (tato orientace se upevňuje v prvním ročníku)

Děti s odkladem školní docházky
Rozhodování o odkladu školní docházky by nemělo být formální. Neuváženým přístupem k této záležitosti můžeme dítěti způsobit velké problémy – například můžeme propásnout u zralého dítěte okamžik, kdy je vysloveně připraveno začít se učit. Naopak nezralé dítě je ohroženo selháním a celkovou neúspěšností. Neví-li si rodiče rady, mohou se poradit na odborníky v pedagogicko-psychologické poradně či speciálně pedagogickém centru a požádat o vyšetření dítěte.